Jurusan Seni dan Antropologi

Ketua Jurusan Seni dan Antropologi Budaya

Dr. Hipolitus Kristoforus Kewuel, M.Hum.

Sekretaris Jurusan Seni dan Antropologi

Fatmawati, M.Sn.

Ketua Program Studi Seni Rupa Murni

Femi Eka Rahmawati, S.Sn., M.PD.

Ketua Program Studi Antropologi

Siti Zurinani, S.Ant., M.A.